پیشگامان تاسیسات لوگو

عیب یابی و تعمیر  مشعل گازی و گازوئیلی

مقالات1398/11/10

عیب یابی و تعمیر  مشعل گازی و گازوئیلی

عیب یابی ورفع عیب

در صورت بروز اشکال در کار مشعل,ابتدا موارد زیر باید برسی شوند :

1-برق مشعل

2-مسیر سوخت(شیرمغناطیسی گاز و رگولاتور گازو کلید فشار هوا)

3-وضعیت کلیدها روی پنل کنترل .

مشعل گازوییلی(تعمیر مشعل)

 

سرویس ونگهداری مشعل گازوییلی باید حداقل سالی یک بار به ترتیب زیر انجام گیرد .

کلید برق مشعل را در ظرفیت خاموش قرار داده.

فتوسل رابیرون اورده با یکپارچه خشک ولطیف ان را تمیز کرد .

اتصال کابلهای ولتاژ قوی ترانسفورمر را باز کنید .

اتصال لوله های سوخت را از پمپ باز کرده .

شعله پخش کن را باز کرده وآن را تمیز کرده.

نازل و اجزای داخلی آن را تمیز کرده.

الکترود هارا به دقت تمیز کرده و در جای خود قرار دهید و برسی کنید که تنظیم باشد.

فیلتر داخل پمپ را خارج و به دقت تمیز کرده و در سر جای خودش قرار میدهیم.

کابلها و لوله های باز شده را مجددا به نحو صحیح در سر جای خود قرار میدهیم.

عیب یابی و رفع عیب(تعمیر مشعل)

در صورت بروز هر گونه اشکالی در کار مشعل ابتدا:

شرایط کار مشعل را برسی کنیم.

اطمینان حاصل کنیم که برق مشعل وصل است.

اطمینان حاصل کنیم که جریان سوخت مشعل به طور صحیح بر قرار است .

اجزاء تنظیم شدنی مشعل در وضع مطلوب قرار دارد.

مشعل را خاموش و روشن میکنیم تا از صحت انجام این فرایند اطمینان حاصل کنیم.

عیب و رفع عیب مشعل های گازی(تعمیر مشعل)

عیب

فشار کافی نباشد

علت

فشارشبکه گاز کم است.

کلید فشارگازاز تنظیم خارج ویامعیوب شده است.

فیلتر کثیف شده است.

چگونگی رفع عیب:

باشرکت گاز تماس بگیریم برای تنظیم فشارگاز.

کلیدرا تنظیم یاتعویض کنید.

فیلتر را تمیز کنید.

عیب

موتور کار نمی کند ولی اتصال برق بسته است.

کلید فشار هوا خراب است

کلید مشعل یا سیم کشی اشکال دارد

خازن موتور خراب است.

رله مشعل خراب است.

موتور خراب است.

چگونگی رفع عیب(تعمیر مشعل)

کلیدفشارهواراتعویض کنید.

کلید مشعل را تعویض کنیدیا سیم کشی مشعل را بررسی و اشکال آن را رفع کند.

موتورراتعویض کنید

عیب

موتورکارنمی کندچون مداربرق مشعل بازاست.

علت

فیوزاصلی جریان برق سوخته است.

فیوزمخصوص مشعل سوخته است.

سیم کشی موتور به پایه رله اشکال دارد.

اکوستات درست تنظیم نیست.

کلیدفشارهوامعیوب است.

چگونگی رفع عیب(تعمیر مشعل)

فیوز اصلی جریان برق را تعویض کنیم.

فیوز مخصوص مشعل را تعویض کنیم.

سیم کشی موتور را بررسی و اشکال رابرطرف کنیم.

اکوستات را بررسی و تنظیم کنیم.

کلید فشار هوارا تعویض کنیم.

عیب

مشعل درست کار نمی کند.

کلید فشار هوا از تنظیم خارج یا خراب شده است.

چگونگی رفع عیب(تعمیر مشعل)

کلید فشار هوا را تنظیم یا تعویض کنیم.

عیب

چند ثانیه پس از تشکیل شعله رله ریست میکند.

علت

میله یونیزاسیون کثیف یا اشکالی دارد.

رله خراب است.

بدنه مشعل اتصال زمین نشده است.

اتصال فاز و نول به پایه رله برعکس است.

چگونگی رفع عیب

وضعیت میله یونیزاسیون ومدارآن را بررسی و اشکال را برطرف کنیم.

رله را تعویض کنیم.

اتصال بدنه مشعل را به زمین وصل کنیم.

فاز و نول را در جای خود صحیح وصل کنیم.

عیب

جرقه زده نمی شود.

علت

الکترود های جرقه اتصال کوتاه کرده اند یا خرابند.

کابل های جرقه معیوب شده اند.

ترانسفورمرجرقه خراب شده است.

رله خراب است.

چگونگی رفع عیب(تعمیر مشعل)

الکترود هارا تنظیم یا تعویض کنیم.

کابل های جرقه را تعویض کنیم.

ترانسفورمر جرقه را تعویض کنیم.

رله را تعویض کنیم.

عیب

مشعل در حین کار مکررا خاموش می شود.

علت

شعله تنظیم نیست.

فاصله بین الکترودهازیاد است.

شیرمغناگیس گاز را به دلیل افت فشار باز نمی کند وترانسفورمرجرقه

نیز درست عمل نمی کند.

چگونگی رفع عیب

جریان گاز وهوارا تنظیم کنیم.

فاصله بین الکترودها را تنظیم کنیم.

حتی الامکان ولتاژ را تقویت کنید.

عیب

 بادزن مشعل مداوما کار می کند اما جرقه زده نمی شود.

علت

سرو موتور خراب شده است.

رله معیوب است.

دریچه هوای مشعل گبر کرده است.

چگونگی رفع عیب

سرو موتور را تعویض کنیم.

رله معیوب را تعویض کنیم.

دریچه هوای مشعل را رفع گیر کنیم.

عیب

 شعله پس می زند.

علت

سیستم جرقه زنی اشکال دارد.

 گاز یا هوا بیش از مقدار لازم است.

 چگونگی رفع عیب

الکترود ها را بررسی ودر صورت لزوم تنظیم یا تعویض کنیم.

ترانسفورمر جرقه را در صورت خرابی تعویض کنیم.

اتصال کابل جرقه به الکترود ها را بررسی و در صورت شل بودن سفت کنید واگر اتصال بدنه کرده است ان را برطرف کنیم.

گاز یا هوارا بررسی و تنظیم می کنید.

عیب

صدای احتراق زیاد است.

علت

دیگ یا دود کش کثیف است.

 مقطع دود کش کوچک است یا گرفتگی دارد.

نسبت هوا وگاز در سوخت درست نیست.

باد زن کوچک است.

چگونگی رفع عیب(تعمیر مشعل)

دیگ ودود کش را تمیز کنید.

دودکشی بامقطع مناسب انتخاب کنید.

نسبت هواوگازرا تنظیم کنید.

 بادزن مناسبی را انتخاب کنید.

 عیب

 سرو صدای مشعل زیاد است.

علت

دریچه تنظیم هوا لق می خورد.

بادزن در جای خود محکم نیست.

موتور درست نصب نشده است.

یاتاقانهای موتور معیوبند.

چگونگی رفع عیب

لقی دریچه را برطرف کنید.

 بادرزن را در جای خود محکم کنید.

موتوررا درست نصب کنید.

یاتاقانهای موتور را تعویض کنید.

 موتور کار نمی کند:

علت:

فیوز اصلی جریان برق سوخته.

فیوز برق مشعل سوخته.

کلید برق ویا سیم کشی برق مشعل اشکال دارد.

رله خراب است.

اکوستات یا ترموستات درست کار نمی کنند.

بادزن نمیچرخد.

الکترو موتورسوخته یا خازن ان خراب شده.

سیم کشی موتور به پایه رله قطع است.

چگونگی رفع عیب:

تعویض کردن فیوز.

بررسی واصلاح کلید برق ویا سیم کشی برق مشعل .

رله خراب را تعویض میکنیم.

اکوستات یا ترموستات برسی ودرصورت نیاز تعویض میکنیم.

بادزن را برسی و گیر ان را برطرف میکنیم.

الکترو موتورسوخته یا خازن را تعویض میکنیم.

سیم کشی موتور به پایه رله قطع شده را وصل میکنیم.

موتور کارمی کند  اما جرقه زده نمیشود:

علت:

گازوییل در منبع تمام شده است .

لوله مکش پمپ هوا میکشد یا گرفتگی دارد .

نازل گرفتگی دارد.

فیلتر کثیف شده است .

فاصله الکترود ها زیاد است .

اتصال جرقه زن به پایه لره قطع است.

ترانسفور جرقه معیوب است.

الکترود ها معیوب شده.

الکترود ها اتصال بدنه دارد.

چگونگی رفع عیب:
گازوییل در منبع تمام شده باشد ان را پر میکنیم.

لوله مکش پمپ هوا میکشد یا گرفتگی دارد مکان سوراخ را پیدا کرده و بر طرف میکنیم و گرفتگی را بر طرف کیکنیم.

نازل را باز میکنیم و تمیز میکنیم.

فیلتر را تمیز میکنیم.

فاصله الکترود ها زیاد باشد برق مشعل را قطع و فاصله ان را تنظیم میکنیم.

اتصال جرقه زن به پایه را وصل میکنیم.

الکترود ها معیوب شده را تعویض میکنیم

الکترود ها اتصال یافته را جدا میکنیم و اتصال را بر طرف میکنیم.

مشعل روشن شده و کمی بعد از ان خاموش میشود.

علت:

لوله مکش پمپ هوا میکشد یا گرفتگی دارد.

لوله ها وشیرها سوراخ دارد.

سوخت تمام شده است.

چگونگی رفع اشکال :

سوراخ را پیدا کرده و بر طرف میکنیم.

منبع گازوییل را برسی میکنیم و پر میکنیم.

سوخت درست پودرنمی شود و شعله کوتاه ونا منظم است:

علت

نازل گرفتگی دارد.

فشار برای پودر کردن سوخت کافی نیست

چگونگی رفع اشکال :

نازل را تمیز می کنیم

فشار برای پودر کردن سوخت کافی نباشد پمپ را برسی می کنیم ممکن است چرخ دنده های ان فرسوده باشند ان ها را تمیز می کنیم

فیلتر کثیف شده ان را تمیز می کنیم

پمپ هوا می کشد سوراخ را پیدا کرده و ان را درست می کنیم

منبع گازوییل بیش از حد مجاز سه متر پایین تر از مشعل قرار دارد ان را به حد مجاز برسانیم

اگر سیستم دو لوله ای است شاید توپی میان بر از جایش خارج شده است ان را سر جایش بگذارید

صدای احتراق زیاد است

علت:
دیگ یا دودکش کثیف است.

مقطع دودکش کوجک استیا گرفتگی دارد.

دمپر دود کش تنظیم نیستیا کاملا باز است.

نازل بزرگ یا کثیف است ویا زاویه اش درست نیست.

نازل بیش از حد جلو رفته است.

فشار پمپ گازوییل درست نیست.

نسبت مخلوط هوا و گازوییل مناسب نیست.

چگونگی رفع عیب

دیگ ودودکش را تمیز میکنیم.

با دودکش مناسب تعویض و گرفتگی را رفع کنید.

دمپر دودکش را تنظیم میکنیم.

با نازل مناسب تعویض کنیم.

نازل را در جای مناسب قرار میدهیم.

فشار پمپ گازوییل را اصلاح کنیم.

دریچه هوا و دبی پمپ را تنطیم کنیم.

صدای احتراق زیاد است

علت

بادزن کوچک است.

چگونگی رفع عیب

با اندازه مناسب تعویض کنید.

سروصدای مشعل زیاد است

علت

دریچه تنظیم هوا لق می خورد.

بادزن در جای خود محکم نیست.

موتور درست نصب نشده است.

یاتاقانهای موتور معیوبند.

چرخ دنده های پمپ گازویل فرسوده اند.

ترانسفورمر جرقه خراب است.

کوپلینگ شکسته یا معیوب است.

مشعل در جای خود محکم نیست.

گازویل هوادارد.

چگونگی رفع عیب

لقی دریچه تنظیم هوارا برطرف کنیم.

بادزن را جای خود محکم کنید.

موتور را بررسی ودر جای خود درست نصب کنیم.

یاتاقانهای موتوررا تعویض کنیم.

چرخ دندهای پمپ گازویل را تعویض کنیم.

ترانسفورمر جرقه را تعویض کنیم.

کوپلینگ شکسته را تعویض کنیم.

مشعل را در جای خود محکم کنیم.

پمپ ولوله های سوخت را از نظر هوا بندی بررسی و اصلاح کنیم.

جدید ترین های مقالات